Havyak Sansthe-Hubli-Dharwad Committee:

President

Sri M. K. Hegde, M :9448147808

Vice President

Sri Shivaram V Hegde, M :9448357796

Secretary

Sri Sudharshan G H, M :9448082828

Joint Secretary

Sri Suresh L Hegde, M :9886659069

Treasurer

Sri Dhanjay Avadhani, M :9448564840

Directors

Sri Shivaram Bhat,M: 9448117852

Sri Shrikant Bhat,M: 9449851709

Sri G.G. Hegde,M: 9448444384

Smt. Dr. Shalini R. Bhat,M: 7259738663

Smt. Veena Hegde,M: 9590750546

Sri S.N. Bhat,M: 9449452472

Sri Shantaram Bhat, M :9448135121

Sri T. S Bhat, M :94481373416

Shivaram Hegde, M :9243282868

Sri D.G. Bhat, M :9845288156

Permanent Invittees

Sri B.D. Hegde, M :9880009012

Sri V. M. Bhat, M :9448252713

Sri Arunkumar Habbu, M :9480607266

Sri Shrinkant Hegde, M :9448381189

N.M.Hegde, M :9343403650

Sri Mohan Hegde, M :9448165795